Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμών

Διαγωνισμός Babylino / ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

1. Αντικείμενο της Ενέργειας

Η εταιρία «ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην οδό Δεκελείας, αρ. 148, Αχαρναί, Τ.Κ. 136 78, (εφεξής η Διοργανώτρια) διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός» ή η «Ενέργεια»), στo ηλεκτρονικό κατάστημα pharm24.gr της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Κ ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ Κ ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ Δ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ» που εδρεύει στo ΔΑΦΝΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΚ  23057  με ΑΦΜ: 801083255 Δ.Ο.Υ:    2632 / ΣΠΑΡΤΗΣ  (εφεξής η Εταιρεία). 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στους όρους 3 και 5 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας. 

3. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, (β) οι εργαζόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Κ ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ Κ ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ Δ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ» (γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι αυτών. 

4. Διάρκεια της Ενέργειας

Η Ενέργεια θα διαρκέσει από την 29/03/2024 και ώρα 12:00 μμ και μέχρι και την 09/04/2024 και ώρα 23:59 μμ (η «Διάρκεια»). 

5. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατ’ επέκταση στην κλήρωση. Ωστόσο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο για όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.  

O κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω:  

i. Επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.pharm24.gr 

ii. Τοποθετεί στο καλάθι αγοράς τουλάχιστον (1) μία  οποιαδήποτε συσκευασία Babylino monthly pack ανοιχτή πάνα ή πάνα βρακάκι. 

iii. Ο καταναλωτής αυτόματα κατά τη  διάρκεια της ενέργειας, με την αγορά των άνωθι προϊόντων παίρνει μέρος στο διαγωνισμό.  

iv. Αποδέχεται τους όρους και ολοκληρώνει τη συμμετοχή. Ο συμμετέχων, με τη συμμετοχή του, συναινεί ότι είναι άνω των 18, ότι αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού, αλλά και τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. 

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται και η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων τους τα οποία είναι: όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, προσωπικό e-mail και ότι είναι άνω των 18 ετών.  

Έτσι μπαίνουν στην κλήρωση  με δώρο πάνες για (1) έτος για (1) ένα τυχερό νικητή και πάνες για (1) μήνα για πέντε (5) τυχερούς νικητές.    

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτριες , δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η εταιρεία δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. 

Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας.  

v. Δεν απαιτείται αγορά προϊόντος για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει με μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην εταιρεία ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Κ ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ Κ ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ Δ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ με τα πλήρη στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, πόλη, ΤΚ) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sales@pharm24.gr mailto:με την ένδειξη "Για το Διαγωνισμό Babylino" μέχρι και την ημέρα λήξης του διαγωνισμού (09/04/2024) 

6. Εγκυρότητα των συμμετοχών

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν συμπληρωθεί πλήρως και ορθά ως προς τα στοιχεία και έχουν υποβληθεί από 29/03/2024 και ώρα 12:00 μμ  μέχρι και την 09/04/2024 και ώρα 23:59 μμ που λήγει ο Διαγωνισμός. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία,  διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα, ακόμη και να ακυρώσουν το Δώρο, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους όρους του. 

7. Τα δώρα

Τα δώρα της Ενέργειας (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι πάνες ή πάνες βρακάκια  για ένα (1) έτος για ένα τυχερό νικητή σε μέγεθός και τύπο της επιλογής του και με μέγιστό συνολικό αριθμό πανών 2.688 βρεφικές πάνες ή πάνες βρακάκι. Επίσης (5) τυχεροί θα κερδίσουν πάνες ή πάνες βρακάκια σε μέγεθός και τύπο της επιλογής τους για (1) μήνα και με μέγιστό συνολικό αριθμό πανών 224 πάνες.  

8. Κλήρωση Δώρων

Ο Διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στις 09/04/2024 και ώρα 23:59μμ. Την κλήρωση θα αναλάβει να διεξάγει η Εταιρεία στις 10/4/2024 στα γραφεία της ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Κ ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ Κ ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ Δ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Διεύθυνση: ΔΑΦΝΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΚ: 23057). Ο νικητής του Διαγωνισμού θα επιλεγεί τυχαία μεταξύ των συμμετεχόντων που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο νικητής θα επιλεγεί ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση, που θα διεξαχθεί στις 12/4/2024 από (3) τρεις  εκπρόσωπους της «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Κ ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ Κ ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ Δ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ» 

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής για το μεγάλο δώρο των πανών για ένα έτος και πέντε (5) νικητές/νικήτριες για το δώρο πάνες για ένα μήνα (εφεξής οι Νικητές)  και πέντε (5) αναπληρωματικοί (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»). Ο ένας (1) νικητής που θα προκύψει κατά την διαδικασία κλήρωσης θα κερδίσει το μεγάλο δώρο πάνες για ένα έτος και οι υπόλοιποι πέντε (5) πάνες για ένα μήνα (όπως αυτά αναφέρονται στον όρο 7). Οι αναπληρωματικοί νικητές/τριες θα ενημερωθούν και θα παραλάβουν το δώρο σε περίπτωση κωλύματος επικοινωνίας ή τυχόν άρνησης παραλαβής δώρου από τον αρχικό νικητή.   

Ο νικητής θα ειδοποιηθεί τόσο με e-mail όσο και τηλεφωνικά για τη νίκη τους από την Διοργανώτρια εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία πραγματοποίησης της κλήρωσης κατά τα ανωτέρω δηλαδή έως τις 19/04/2024. Κατά την εν λόγω τηλεφωνική επικοινωνία θα τους ζητηθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την παράδοση και παραλαβή του Δώρου. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου προσώπου από τη Διοργανώτρια. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών ή/και των αναπληρωματικών και δη όταν αυτές οφείλονται σε περίπτωση: 

Α) μη απάντησης στις 3 προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας που θα πραγματοποιηθούν ανά νικητή/αναπληρωματικό στο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί ανά περίπτωση. 

Β) καταχώρησης λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας στη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού. 

Στην κλήρωση θα αναδειχθούν και (5) πέντε  αναπληρωματικοί, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Στην περίπτωση που κάποιος/οι από τους Νικητές δεν ανταποκριθεί/ουν για οποιοδήποτε λόγο μέχρι τις 19/04/2024 για να αποδεχθεί/ουν και παραλάβει/ουν το Δώρο του/ς, τότε θεωρείται ότι ο/οι συγκεκριμένος/οι Νικητής/ες έχει/ουν χάσει το δικαίωμά στο Δώρο, οπότε θα ειδοποιηθεί με e-mail και τηλεφωνικά από την Διοργανώτρια ο πρώτος/οι κατά σειρά κλήρωσης Αναπληρωματικός/οι ώστε να αποδεχθεί το Δώρο έως την 25/04/2024. Σε περίπτωση που ο/οι πρώτος/οι Αναπληρωματικός/οι δεν ανταποκριθεί/ουν έως την 25/04/2024 θα καλείται/νται ο/οι επόμενοι κατά σειρά κλήρωσης αναπληρωματικός/οι, ο/οι οποίος/οι πρέπει να ανταποκριθεί/ουν μέχρι την 27/04/24. Αν δεν ανταποκριθεί/ουν και ο/οι επόμενοι αναπληρωματικός/οι, τότε το Δώρο δεν θα απονεμηθεί και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Εταιρείας.  

 Οι νικητές ή οι αναπληρωματικοί θα παραλάβουν το δώρο τους εντός των προθεσμιών που έχουν ορισθεί στο άρθρο 9 του παρόντος.  

9. Παραλαβή Δώρων

Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:  

(α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση.  

(β) Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος. (γ) Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.  

(δ) Σε περίπτωση που κατά τ’ ανωτέρω αναφερόμενα οι νικητές δεν απαντήσει μέχρι του χρονικού ορίου που εχει οριστεί στο email που θα αποσταλεί από τη Διοργανώτρια, με το οποίο θα ειδοποιείται για τη νίκη του στο Διαγωνισμό ή/και δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του μετά από τις 3 προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας που θα πραγματοποιηθούν από τη Διοργανώτρια.  

(ε) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κάποιος από τους νικητές δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο από την εταιρεία courier ή αρνηθεί να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο παραλαβής κατά την παράδοση του Δώρου κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής του νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο πρώτος κατά τη σειρά της κλήρωσης επιλαχών, σε περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής και αυτού, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο δεύτερος κατά τη σειρά της κλήρωσης επιλαχών κ.ο.κ. 

Tα δώρα θα σταλούν στους νικητές με courier από την Διοργανώτρια και κατά την παράδοση θα συμπληρωθεί ειδικό έντυπο παραλαβής και θα υπογραφεί από τον κάθε Νικητή με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. 

10. Μη εκχώρηση

Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά, δεν εκχωρούνται σε τρίτους, ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. 

11. Περιορισμός ευθύνης

Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία εγγυώνται το αδιάβλητο της διαδικασίας και την ορθή τήρησή της. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι της Διοργανώτριας και της Εταιρείας. Η Διοργανώτρια και η εταιρεία, δεν αναλαμβάνουν και  δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής κατά την χρήση οποιοδήποτε Δώρου. Επίσης δεν υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το εν λόγω Δώρο. Ομοίως οι  ανωτέρω δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο, ο δε δικαιούχος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται. 

Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας («ΜΕΓΑ Α.Ε») και της Εταιρείας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από την Ενέργεια. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των Δώρων που θα δοθούν. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Εταιρεία πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια κατά τα ανωτέρω, μη βαρυνόμενες με κανενός είδους σχετική ευθύνη. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων η Διοργανώτρια και η Εταιρεία ενδέχεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχονται ή εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.  

12. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Ενέργεια, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί την Εταιρεία στο τηλέφωνο 210 300 6842 (κέντρο εξυπηρέτησης)από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00. 

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη της Ενέργειας ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ενημερώνοντας σχετικά με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

15. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. 

16. Προσωπικά Δεδομένα

Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας Διοργανώτρια χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα Προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού που δηλώνονται στη φόρμα συμμετοχής για να επιτρέψει  τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, να αναγνωρίσει τους συμμετέχοντες, να αποτρέψει / ανιχνεύσει  υποθέσεις απάτης και να παραδοθεί το βραβείο στους νικητές. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε την επεξεργασία των Δεδομένων του διαγωνισμού απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας οι Συμμετέχοντες είναι  συμβαλλόμενο μέρος, και σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο β) του κανονισμού (EU) 2016/679. 

Στο πλαίσιο της Ενέργειας η Εταιρεία ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας, πρόκειται να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον Καν.ΕΕ 2016/679 Περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και το ισχύον νομικό πλαίσιο, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της ορθής διεξαγωγής της Ενέργειας, της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της εξ αυτής καθιδρυόμενης σχέσης, της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, της προσήκουσας απόδοσης των δώρων και της τυχόν επίλυσης οποιουδήποτε θέματος ανακύψει από αυτήν. 

Η Διοργανώτρια ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα  των νικητών και των αναπληρωματικών σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ  και  το  ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, ήτοι τη διενέργεια του Διαγωνισμού και  την παράδοση των Δώρων στους Νικητές/ Αναπληρωματικούς, καθώς και για την  τυχόν επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει από αυτήν. Τα στοιχεία των Νικητών ή και των Αναπληρωματικών θα διατηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων και εν συνεχεία θα καταστρέφονται με ευθύνη της Διοργανώτριας εντός 5 εβδομάδων από την απόδοση αυτών, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων, των Νικητών και Αναπληρωματικών της Ενέργειας γίνεται βάσει της συγκατάθεσής τους με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε στο: https://megadis.gr/politiki-aporritou  χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Οι συμμετέχοντες και οι Νικητές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, την πρόσβαση, επιβεβαίωση, τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, καθώς και να υποβάλουν αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους στο sales@pharm24.gr 

Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό, έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού www.pharm24.gr